โคบลอนด์ดะคิแตน

โคบลอนด์ดะคิแตน เป็นโคของประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อ บลอนด์ดะคิแตน มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 โดยพัฒนามาจากโค จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซี่งมีถิ่นกำเนิดในที่ราบและ เนินเขา และเทือกเขา ดังนั้นโคบลอนด์ดะคิแตน จึงเป็นโคที่สืบทอดพันธุกรรม มาจากโคในยุคกลาง ซึ่งใช้งานลากรถบรรทุกอาวุธและสินค้า ต่อมามีการผสมรวมกับพันธุ์ชอร์ตฮอร์น ชาร์ลโรเลส์ และ ลิมูซิน แต่ก็ได้มีการคัดเลือกย้อนกลับมาให้มีลักษณะเหมือนกับแบบดั้งเดิม โคบลอนด์ดะคิแตน จึงมีคุณค่าเป็นโคงาน และเป็นโคเพื่อผลิตทั้งเนื้อและ แม่โคโดยเฉลี่ยจะมีความสูงที่หัวไหล่ ประมาณ 150 ซ.ม. และมีน้ำหนักระหว่าง 800-1100 ก.ก. ขณะที่พ่อโคมีความสูงเฉลี่ย 160 ซ.ม. และมีน้ำหนักระหว่าง 1300-1500 ก.ก. แม่โคส่วนใหญ่จะมีเขาที่มีลักษณะโค้งลง และเชื่อง มีสีเหมือนเปลือกข้าวโพด จมูกสีชมพู กีบสีซีด ซึ่งเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากบรรพบุรุษคือลักษณะของสายพันธุ์ Garonnais ที่ในอดีตเลี้ยงไว้ใช้แรงงาน แม่โคจะมีกระดูกเชิงกรานกว้าง ทำให้คลอดง่ายแม้ว่าลูกจะมีโครงร่างใหญ่  ลูกโคหนุ่มจะมีเป้าหมายการเลี้ยงเป็น 3 ระยะ คือ 35%ของโค จะเลี้ยงถึง อายุ 3 เดือน ลูกโค หรือ 8 เดือน ลูกโคแก่ น้ำหนัก 170 และ 300 ก.ก. ได้ซาก 62-66% อีก 65%ของโคจะเลี้ยงเป็นโคหนุ่ม อายุ 14-15 เดือน ได้น้ำหนัก 500-570 ก.ก. ได้ซาก 72% เนื้อโคบลอนด์ดะคิแตน ละเอียด มีความนุ่มมากและไขมันน้อย จึงเป็นที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื้อไขมันต่ำ โคบลอนด์ดะคิแตน สามารถทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายได้ สามารถเลี้ยงได้ในบริเวณที่เย็นจัด-30 องศาเซลเซียส ในควีเบค แคนาดาจนถึงร้อนจัด40 องศาเซลเซียส ในโปรตุเกส