โคเฮอร์ฟอร์ด

โคเฮอร์ฟอร์ด เป็นโคที่พัฒนามาจากโคพื้นเมืองสีแดง ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างเวลล์กับฝั่งตะวันตกของอังกฤษ จุดกำเนิดของโคจริง ๆ อยู่ในเมือง เฮอร์ฟอร์ดเชียร์ ซึ่งมีการพูดถึง ในหนังสือการเกษตรหลาย ๆ เล่ม มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1600 และในระหว่างปี 1700 ถึงต้นศตวรรษที่ 1800 ก็มีเอกสารที่บันทึกถึงการเลี้ยงโคพันธุ์นี้ว่า มีการเลี้ยงในฟาร์มหลาย ๆ ฟาร์มในบริเวณเมืองเฮอร์ฟอร์ดเชียร์ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งพันธุ์เฮอร์ฟอร์ด ทางสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมโคเฮอร์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1886 8 ปีหลังจากสมาคมได้ก่อตั้งขึ้นมา การบันทึกในบันทึกฝูงพันธุ์จะประกอบด้วย พ่อ sire และ แม่ dam ซึ่งอ้างอิงจากการจดบันทึกของบันทึกฝูงพันธุ์เล่มแรกโคเฮอร์ฟอร์ด เป็นโคพันธุ์หลักสำหรับการผลิตเนื้อในอเมริกามายาวนาน จากลักษณะที่สามารถเลี้ยงได้ง่ายและถึงวัยเจริญพันธุ์เร็ว สามารถทำให้มีไขมันได้เมื่ออายุยังน้อย จึงสามารถผลิตเนื้อได้ตามความต้องการของตลาดขณะนั้นคือ เนื้อจากโคที่ขุนด้วยหญ้าจะได้ราคาสูง และการนิยมบริโภคเนื้อจากโคที่สมบูรณ์เมื่ออายุน้อย แต่ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงไปในช่วงทศวรรษ 1960 คือ ผู้นิยมบริโภคเนื้อที่มีไขมันน้อย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงพันธุ์โคเฮอร์ฟอร์ด ในอเมริกากันอย่างมาก เพื่อทำให้โคเฮอร์ฟอร์ดมีโครงร่างและขนาดใหญ่ขึ้น โตเร็ว ทำให้มีโปรแกรมการคัดเลือกพันธุ์อย่างหลากหลายตามความคิดเห็นของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละแหล่ง และยังดำเนินต่อมาจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามโคเฮอร์ฟอร์ด ยังคงเป็นโคพันธุ์หลักของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อในอเมริกา